The Kimono

"The Kimono"  Oil on canvas, 23" x 32,

within 34" x 40" frame by the artist.